Skip til hoved indholdet
    Hjem Seniorrådet mener... Kvalitetsstandarder 2024

Kvalitetsstandarder 2024

Læs Seniorrådets høringssvar om kvalitetsstandarderne 2024 for forebyggende hjemmebesøg, rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem samt genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86. Emnerne blev behandlet på Seniorrådets møde den 11. april 2023.

Seniorrådets høringssvar

Forebyggende hjemmebesøg

Vi noterer os med tilfredshed, at Team Brobyggerne og de forebyggende medarbejdere i fremtiden vil være de medarbejdere, der varetager de forebyggende hjemmebesøg. Det er vores opfattelse, at det er afgørende, at de involverede aktører har tilstrækkelige ressourcer og kompetencer til at løfte opgaven med høj kvalitet og professionalisme.

I forhold til udvikling af nye tiltag for at opspore ensomhed blandt målgruppen, anbefaler Seniorrådet, at der lægges særlig vægt på implementering af sociale initiativer og styrkelse af samarbejdet med frivillige organisationer. Det er vores overbevisning, at en tilgang med det hele menneske i centrum, der inddrager både professionelle og frivillige ressourcer, vil være mest effektiv i arbejdet med at bekæmpe ensomhed og styrke det sociale netværk for ældre borgere.

Endvidere opfordrer Seniorrådet til, at der skabes mulighed for løbende evaluering af indsatsen, herunder en systematisk opfølgning på resultater og tilbagemeldinger fra borgerne. Dette vil sikre, at de forebyggende hjemmebesøg fortsat tilpasses borgernes behov og udviklingen i samfundet.

I lyset af den betydning de forebyggende hjemmebesøg har for borgernes trivsel og livskvalitet, opfordrer Seniorrådet til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer til området i kommunebudgettet for at sikre en sammenhængende og kvalitetsfuld indsats.

Vi ser frem til at følge implementeringen af Kvalitetsstandard 2024 for forebyggende hjemmebesøg og står til rådighed for yderligere drøftelse af ovenstående.

Rehabiliteringsforløb, hjemmehjælp og hjælp til beboere på plejehjem

Generel information

Seniorrådet anerkender et flot udført arbejde med alle kvalitetsstandarder, og vil især bl.a. være opmærksomme på:

Side 6:

Skærmbesøg beskrives således: Hvis visitationen eller hjemmeplejen har vurderet, at borgeren er i stand til at modtage hjælp via skærm, vil man få hjælp på denne vis, hvis man har valgt den kommunale leverandør. Seniorrådet vil følge skærmbesøg nøje, men mener, at borgeren frit burde kunne vælge til eller fra.

Side 7:

Seniorrådet vil i lighed med tidligere gøre opmærksom på, at arbejdet skal udføres af uddannede medarbejdere, men anerkender, at Senior og Omsorg medvirker til at uddanne social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, hvilket betyder, at det kan være en elev, der yder hjælpen, når det i perioder ikke er muligt at skaffe faglært personale.

Personlig hjælp og pleje i eget hjem

Side 5:

Seniorrådet mener stadig, at borgere, der ikke har et nært netværk, skal have tilbud om ledsagelse til læge eller sygehus.

Praktisk hjælp

Side 4:

Hvad er formålet med hjælp til rengøring og tøjvask? Da formålet med hjælpen er at sikre, at din bolig rengøres, så den er sundhedsmæssig forsvarlig, mener Seniorrådet, at der skal gøres opmærksom på, at borgeren kan søge at få hovedrengøring.

Side 5:

Fremmedord i teksten: Hjælp, der er egnet til skærmbesøg kan fx være støtte og guidning til at sortere vasketøj og sætte vaskemaskinen i gang. Seniorrådet mener, at der skal bruges et dansk ord f.eks. vejledning 

Madservice

Side 6:

Denne hjælp kan også gives som støtte og guidning over skærm, hvis hjælpen du har behov for, vurderes egnet til det. Seniorrådet mener, at der skal bruges et dansk ord f.eks. vejledning.

Side 10:

Seniorrådet bemærker, at mad af fars er hakket kød, som iblandes andre råvarer, og selv om Seniorrådet er tilfredse med, at der er fokus på sunde og klimavenlige måltider i fødevarestrategien i Aalborg kommune, er det bekymrende, at der kan være menuer med mindre eller ingen kød, og Seniorrådet vil holde øje med, at den ene udbudte hovedret er en kødret, og at der ikke som beskrevet kan forekomme kødfri eller mindre kød på menuen på samme dag.

Seniorrådet har stadig bekymring for, at nogle borgere vælger andre løsninger og køber billigere og mindre sund mad, da prisen på mad i Madservice er høj i sammenligning med andre muligheder.

Ligeså er Seniorrådet bekymret for frafald i valg af Aalborg Madservice, dersom tilbud om varm udbragt mad ophører.

Hjælp til beboere på plejehjem

Seniorrådet mener, det skal fremgå af kvalitetsstandarderne, at plejehjemsbeboere skal have tilbud om ledsagelse til læge eller sygehus.

Overordnet set mener Seniorrådet, at billedvalget skal gennemgås i alle kvalitetsstandarderne.

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86

Vi, Seniorrådet i Aalborg, ønsker at udtrykke vores dybe tilfredshed med de foreslåede kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning i Aalborg Kommune. Vi tror fuldt og fast på, at disse standarder vil være til stor gavn for vores ældre medborgere.

Kvalitetsstandarden tydeliggør kommunens ansvar for at levere træning til borgere i eget hjem og på plejehjem. Vi ser positivt på kommunens fokus på at fremme borgeres mulighed for et selvstændigt liv og at øge deres livskvalitet gennem rehabilitering og træning i tæt samarbejde mellem borgeren, kommunens medarbejdere og netværket omkring borgeren.

Det glæder os at se, at træningen vil være tilpasset den enkeltes behov og målsætninger, og at både genoptræning og vedligeholdende træning vil have et individuelt fokus. Vi anerkender betydningen af, at træningen tilrettelægges i samarbejde med borgeren og at der løbende vil være mulighed for at justere mål og delmål undervejs i forløbet.

Vi vil gerne rose kommunens værdier omkring nærvær, ansvarlighed og respekt, og vi tror på, at disse værdier vil være med til at sikre et godt samarbejde mellem borgerne og kommunens medarbejdere.

Samlet set ser vi frem til implementeringen af disse kvalitetsstandarder og mener, at de vil bidrage positivt til ældre borgere i Aalborg Kommune.

Læs mere

Læs alle tre sagsbeskrivelser med bilag under punkt 4, 5 og 6 i referatet fra Seniorrådets møde den 11. april 2024

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Seniorrådet

Storemosevej 19
9310 Vodskov