Skip til hoved indholdet
    Hjem Seniorrådet mener... Budgetforslag 2024-27

Budgetforslag 2024-27

Læs Seniorrådets høringssvar om Budgetforslag 2024-27. Emnet blev behandlet på Seniorrådets møde den 7. september 2023.

Seniorrådets høringssvar

Seniorrådet ser med stor bekymring på fremtiden for Aalborg Kommunes seniorer. Fokus har i flere år været på at bekæmpe ensomhed blandt seniorer, men nu viser det fremlagte budgetforslag helt klart, at man arbejder direkte i modsat retning, idet flere af de foreslåede nedskæringer direkte vil medføre betydeligt mindre livsindhold for mange borgere.  

Budgetforslaget viser tydeligt, at der overhovedet ikke har været fokus på den nære velfærd på ældreområdet.

Demografi

Seniorrådet så med glæde, at Aalborg Kommune fra Staten ville få tilført penge til dækning af den fulde demografiudvikling i 2024. Så det var et chok at erfare, at Byrådets intention var kun at overdrage 60% af det modtagne beløb til ældreområdet, hvilket Seniorrådet finder helt uhørt, da det vil medføre yderligere væsentlige nedskæringer og konsekvenser. 

Senere har vi med glæde erfaret, at det fulde demografibeløb kr. 37.842.000 tilføres ældreområdet, så tidligere varslede forringelse på rengøring heldigvis kan undgås og en del klippekort kan bevares. Seniorrådet forventer, at denne beslutning fastholdes.

Tilbagerulning af midler til frikøb af nyansatte nyuddannede

Et af de andre emner, der har været i fokus de senere år, er rekruttering og fastholdelse. Seniorrådet er meget opmærksom på den store problematik med manglende personale. Så vi er meget skeptiske overfor den foreslåede besparelse ved tilbagerulning af midler til frikøb af nyansatte nyuddannede, der først får effekt fra 2025. Seniorrådets anbefaling er, at forslaget tages op til fornyet overvejelse. Seniorrådet ser med frygt for at flere vælger at rejse fra deres fag.

Ophør af pulje til projekt bedre ældreliv 

Seniorrådet kan nu konstatere at vores seneste års bekymring over at pulje til bedre bemanding i ældreplejen nu tilgår kommunen som bloktilskud, medfører, at projektet ophører.

Seniorrådet vil igen gøre opmærksom på, at vi altid mener, at penge tilført fra Staten til ældre naturligvis altid skal tilføres området, uanset om det er som pulje penge eller som bloktilskud.

Effektivisering af forebyggelsesindsats 

Seniorrådet har i flere år anbefalet, at forebyggende medarbejdere blev overført til Senior- og Omsorgsforvaltningen, da vores opmærksomhed er på deres vigtige opgave: at skabe tryghed for mange ældre. At der er opnået en god synergieffekt med brobyggerne er godt, men vil borgerne være lige så trygge, hvis det er økonomien der bestemmer, som det står skrevet:  Borgerne vil opleve at indsatsen ydes på nye måder.

Ophør af opvarmet udbragt mad

Seniorrådet er bekymret for, om alle magter selv at opvarme maden, men er blevet oplyst, at kan en borger ikke selv, bliver vedkommende visiteret til at modtage hjemmehjælp hertil.

Lukning af plejehjemmet Elmely

Beboernes skuffelse over ikke at kunne flytte samlet til Stigsborg Brygge er stor, så skal beslutningen gennemføres, må forvaltningen sikre en tryg flytning for såvel beboere, pårørende og personale. Seniorrådet er betænkelig ved den proces, der er sket i forbindelse med lukningen af plejehjemmet.

Klippekort på plejehjem - aktiviteter

Seniorrådet ser et stort problem i at afskaffe klippekort på plejehjem, da det går ud over den enkeltes livsglæde, idet aktivitetsniveauet på det enkelte plejehjem vil være faldende og det kan medføre mere sygdom, så den forventede besparelse reelt bliver til en større udgift.

Seniorrådet glædes over, at en del klippekort på plejehjem bevares på grund af demografipengene, og disse kan anvendes til transport til f.eks. sygehus. Men det afsatte beløb er ikke tilstrækkeligt, da man kan risikere lang ventetid på grund af udgiftspres og servicereduktioner på NT kørsel, så medfølgende personale er længe om at returnere til deres arbejdsplads. Så enten må der flere penge til klippekort, eller der må findes andre og hurtigere transportmuligheder.

Klima og Miljø: Kollektiv trafik

Seniorrådet er uenige i at Servicelinje 1 og 2 skal nedlægges, da mange ældre er afhængige af disse linjer i deres daglige virke. Seniorrådet så hellere, at linjerne blev udvidet, således at det er muligt for borgerne at deltage i aktiviteter på aktivitetscentre indenfor den fulde åbningstid.

By og Land: Fremkommelighed

Seniorrådet hilser meget velkommen, at vores ofte fremsatte ønske om at sikre bedre forhold for fodgængere i midtbyen nu endelig bliver en realitet ved indførelse af kontrol med fortove i midtbyen.

Men besparelser på vintervedligeholdelse er virkelig problematisk for mange f.eks. brugere af rollatorer mm.

Sundhed og Kultur

Stigende udgiftspres på genoptræning og fjernelse af tilskud til Seniorsport, samt erstatning af bogbus til bogvogn vil desværre påvirke mange seniorer i negativ retning, idet man måske vil afvige fra de gode vaner, man har i dag, og ikke komme så ofte af sted til aktiviteter.

Opsummering

Seniorrådet ser i det fremlagte budgetforslag så mange triste og kedelige forslag, og er skuffet over, at der så at sige slet ikke er plads til forebyggelse, men vil komme til at ende op i dyre helbredelser, og selv om det ikke umiddelbart kan ses, må vi gå ud fra, at Aalborg Byråd har set det problem i øjnene med en plan for løsning i de kommende år.

Seniorrådet ønsker, at god ledelse og arbejdsmiljø bliver højt prioriteret i fremtiden, da dette vil afhjælpe mange problemer.

Læs mere

Læs hele sagsbeskrivelsen med bilag under punkt 1 i referatet fra Seniorrådets møde den 7. september 2023

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Seniorrådet

Storemosevej 19
9310 Vodskov